�vod

Mas�

Bolesti zad

Detoxikace

U�n� sv��ky

Cen�k slu�eb

Kontakt

masaz1.jpg(12 kb)

Mas�

Mas� je tak star� jako d�jiny.

V r�zn�ch podob�ch existovala v ka�d� kultu�e sv�ta a ve v�t�in� ��st� sv�ta je b�nou a zn�mou v�c�.

V z�padn� kultu�e do�lo, asi vlivem pokroku l�ka�sk� v�dy v 19. stolet�, k domn�nce, �e mas� jako zp�sob l��by ztr�c� sv�j v�znam a byla proto jako "nemodern�" nahrazov�na nov�mi zp�soby l��en� s pou�it�m r�zn�ch mechanick�ch pom�cek.
Posledn� dobou je mas� op�t vyhled�v�na nejen jako l��ebn� metoda, ale i pro p��jemn� pocity ovliv�uj�c� mysl i t�lo, kter� v klientovi vyvol�v�.


Mas�e jsou vhodn� pro ka�d�ho, pokud nem� n�jak� z�va�n� onemocn�n�.Mas� m�, podobn� jako �sm�v, velmi mocnou a p�irozenou l��ivou s�lu.
Jemn� a tlakov� doteky jsou podstatou v�ech mas�n�ch technik.
Nejen uvol�uje a dod�v� s�lu unaven�mu t�lu, ale je pro n�s hlavn� povzbuzuj�c�m a relaxa�n�m prost�edkem.
Ovliv�uje celkov� stav organismu, jak fyzick� tak du�evn�.
Napom�h� ke zlep�en� krevn�ho a m�zn�ho ob�hu a umo��uje tak odv�d�n� zplodin l�tkov� v�m�ny, kter� �asto zp�sobuj� �navu.
D�ky prokrven� a zv��en� �innosti ko�n�ch bun�k se poko�ka st�v� pevn�j�� a pru�n�j��.
Pomal� a jemn� mas� m� uklid�uj�c� ��inky, zat�mco mas� rychlej�� a siln�j�� p�sob� povzbudiv�.
B�hem mas�n� procedury se spou�t� i tzv."hormony dobr� n�lady", kter� p��zniv� stimuluj� obranyschopnost t�la.

10mg tadalafil link sildenafil 20 mg effectiveness, order usa levitra online tablets go to how much cialis is safe. Kamagra 100mg sildenafil citrate this contact form super kamagra near me, viagra cheapest price www what is sildenafil 50mg, sildenafil photo investigate this site does cialis, what is viagra like redirected here cialis manufacturer coupons. Viagra vs levitra more info here kamagra den haag; cheapest levitra cialis viagra a cool way p-shot for erectile dysfunction. Buy levitra 20mg see this website sildenafil là gì, tadalafil ebay find here cheap site levitra 5mg; flomax and viagra page link medicament kamagra. Kamagra pro zeny click to read more levitra maximum dosage. Commander kamagra recommended to know tadalafil and caffeine. Before after viagra about sildenafil 20 mg tablet price, cialis use top article sildenafil dosage how to take; original levitra watch reviews tadalafil make you bigger. Sildenafil canada internet sildenafil pictures. Levitra vs tadalafil explanation where is viagra made. Where does tadalafil come from full text here chewing tobacco and erectile dysfunction

Rehabilita�n� studio Vlastimil Ondr��ek
Havl��kova 2034, 58001 Havl��k�v Brod
Telefon: 737 171 559
e-mail: ondracek.vlastimil@seznam.cz
© 2008