�vod

Mas�

Bolesti zad

Detoxikace

U�n� sv��ky

Cen�k slu�eb

Kontakt

Fotografie Mary Staggs

Detoxikace podle Mary Staggs

Pr�kopnic� t�to metody je anglick� l�ka�ka a homeopatka dr. Mary Staggs, kter� se dlouhodob� v�nuje metod�m o�isty t�la. Na z�klad� sv�ch v�zkum� popsala a propaguje ide�ln� metodu, kter� dok�e nejen podpo�it detoxikaci a vylu�ov�n� toxin� z lidsk�ho organismu, ale z�rove� p�irozen� stimulovat bioenergii t�la tak, aby byla v harmonii a stimulovala tak� jeho vlastn� vylu�ovac� syst�my.

Metoda Mary Staggs Detox prosp�v� v�em, dokonce i t�m, kte�� si mysl�, �e jsou naprosto zdrav� a dodr�uj� z�sady zdrav� v��ivy. Tato metoda dopl�uje ostatn� terapie. M�te-li bolesti, jste-li unaven� nebo vy�erpan�, za�n�te s n� nejl�pe hned.

Existuje mnoho d�vod�, pro� pou��vat p��stroj Mary Staggs Detox. P�edev��m umo��uje rychle, ��inn� a pro lidsk� organismus naprosto bezpe�n� povzbudit a vyladit bioenergetick� pole, proto�e zlep�uje funkci jednotliv�ch org�n� a usnad�uje autodetoxikaci.

Nezapom�nejte na jednu d�le�itou skute�nost: Je-li v�m t�icet, �ty�icet nebo pades�t, "pracovali" jste stejn� dlouhou dobu na sv�m sou�asn�m zdravotn�m stavu a na zan�en� organismu toxiny. Pravideln� a pr�b�n� pou��v�n� detoxika�n�ho p��stroje va�e t�lo vy�ist�, zregeneruje a vr�t� mu jeho d��v�j�� vitalitu.

Metoda Mary Staggs Detox je zalo�ena na elektrol�ze. Migrac� iont� v ionizovan�m elektrolytick�m roztoku vznik� ve vani�ce velmi slab� elektrick� proud. P�i tom se vytv��� elektromagnetick� pole, kter� stimuluje reflexn� z�ny na nohou �i rukou, podobn� jako u reflexn� terapie. Tyto stimuly jsou t�lesn�mi tekutinami postupn� p�ed�v�ny v�em org�n�m a t�lesn�m syst�m�m.

Je dob�e zn�mo, �e na�e chodidla a ruce maj� velkou spoustu p�r�, mazov�ch �l�z, nervov�ch zakon�en� a reflexn�ch bod�. Mazov� �l�zy jsou t�sn� spojeny se s�t� jemn�ch kapil�r, kter� d�le ���� informace do cel�ho t�la. Takto vytvo�en� bioenergetick� proud�n� v t�le m� stimuluj�c� ��inek nejen na mikrocirkulaci, ale z�rove� pom�h� odstranit energetick� bloky a podporuje �innost m�kk�ch tk�n�, t�lesn�ch org�n� a syst�mov�ch funkc�. ��m l�pe mikrocirkulace funguje, t�m lep�� je okysli�ov�n� a z�sobov�n� t�la �ivinami. Z�rorove� jsou aktivov�ny samol��ebn� schopnosti lidsk�ho organismu. Porucha mikrocirkulace m��e b�t d�vodem r�zn�ch akutn�ch i chronick�ch onemocn�n�. Po�kozen� za��n� ji� na �rovni molekul a bun�k, kter� nejsou schopn� se ��dn� zbavovat odpadn�ch a toxick�ch l�tek p�irozen�m zp�sobem.

Fotografie �iv� krve p�ed zah�jen�m k�ry. Fotografie �iv� krve po 30ti minut�ch k�ry.

Detoxika�n� efekt prok�zan� mikroskopi� v z�stinu: vlevo sn�mek �iv� krve p�ed zah�jen�m k�ry, vpravo po prvn� 30ti minutov� aplikaci.

P��stroj je vhodn� tak� preventivn� pro upevn�n� t�lesn� a du�evn� odolnosti organismu a d�le p�i respira�n�ch pot��ch a nastupuj�c� ch�ipce, ob�hov�ch probl�mech, pot��ch se za��v�n�m, pot��ch souvisej�c�ch se stresem, p�i infekc�ch mo�ov�ch cest, p�i �ensk�ch probl�mech, z�n�tech kloub�, revmatick�ch pot��ch, p�i �nav� a vy�erp�n�, jako rehabilitace po infekci, p�i imunitn�ch probl�mech atd.

detoxikace.jpg(4 kb)Jak detoxikace prob�h�?

Pohodln� se usad�te a nohy vlo��te do detoxika�n� vani�ky, kter� je napln�na vodou o p��jemn� teplot�. Po dobu aplikace je vhodn� p�t tekutinu (�istou vodu) a odpo��vat .

Zbarven� l�zn�

�etn� reflexn� z�ny na nohou (resp. rukou) jsou ve vani�ce stimulov�ny elektromagnetickou energi� a tyto stimuly se p�en�ej� do r�zn�ch org�n� a syst�m�. V�sledkem je uvoln�n� usazenin a odpadn�ch l�tek a p�irozen� stimulace org�n�, kter� maj� na starosti odvod�ov�n� a vylu�ov�n� �kodliv�ch l�tek z t�la. V�skyt barev, bublinek a zm�n povrchov�ho nap�t� vody stejn� jako zm�ny hodnot pH vody nazna�uj�, �e ve vani�ce detoxika�n�ho p��stroje prob�h� elektrol�za. Voda ve vani�ce zezelen�, jakmile p�soben�m elektrod v m��ce p�es�hne hodnotu pH 8. Hn�d� kal na hladin� je zap���in�n naru�ov�n�m kovov�ch elektrod elektrol�zou. P��tomnost mastn�ch skvrn prozrazuje uvol�ov�n� drobn�ch kap�nek tuku z podko�n�ch tk�n�.

Doba trv�n� jedn� aplikace je 30 minut u dosp�l�ch, u d�t� se sni�uje podle v�ku.


Kdo nesm� podstupovat detoxika�n� koupel?

 • ka�d�, kdo mus� u��vat l�ky, kter� udr�uj� jeho z�kladn� �ivotn� funkce,
 • ka�d�, kdo m� voperov�n n�jak� implant�t funguj�c� na baterie, nap��klad kardiostimul�tor,
 • epileptici,
 • osoby, je� maj� v ��stech t�la, kter� se pono�uj� do l�zn� kovov� implant�t,
 • osoby s transplantovan�mi org�ny nebo bypassem, proto�e pravideln� berou l�ky na potla�en� odm�tav� reakce organismu,
 • t�hotn� �eny, proto�e p��stroj Mary Staggs Detox je ur�en pouze k pr�ci s jedn�m bioelektrick�m syst�mem,
 • Sildenafil jelly 100 mg more support tadalafil dosage and administration, ro sildenafil 20 mg visit how to make homemade cialis, sildenafil günstig ohne rezept read more does sildenafil stop working, kamagra jelly nebenwirkungen us women levitra. Tadalafil and muscle growth read more tadalafil for high blood pressure; sildenafil 58 sources tell me θελω να αγορασω kamagra; where to get female viagra you could check here treating covid with viagra. Viagra duration read article viagra boys welfare jazz, viagra pill 100 more suggestions order details generic sildenafil 50mg. Can you drink with sildenafil try these out natural viagra, catholic teaching on erectile dysfunction go herbal alternative viagra; warum wirkt kamagra nicht from here walgreens sildenafil cost, mixing trimix with cialis visit this site right here alternative to viagra crossword. Cialis antifungal interaction more information here cialis with prescription online; cialis cause heartburn hop over to this website will insurance cover cialis; levitra or cialis go to sildenafil dose for erectile dysfunction, treatment for premature ejaculation sildenafil look at here levitra melanoma, cialis nasal congestion remedy previous green tea erectile dysfunction, tadalafil and dapoxetine no prescription try here cialis poppers, kamagra zselé vásárlás more helpful hints sildenafil biomo 100 mg, does alcohol affect cialis performance see alembic tadalafil, wie schnell wirkt kamagra jelly click viagra male, viagra tablet best site cialis super active deutschland, lipitor erectile dysfunction information discount generic cialis canada, sildenafil online india Read this tip my cialis is not working

 • osoby trp�c� hemof�li�,
 • vysok� stupe� k�e�ov�ch �il, riziko tromb�zy,
 • v�n� v�edov� onemocn�n� �aludku a dvan�ctern�ku, koliky,
 • akutn� mozkov� posti�en� v�. Alzheimera, po�kozen� o�n� pozad�, akutn� �razy kr�n� p�te�e.

Rehabilita�n� studio Vlastimil Ondr��ek
Havl��kova 2034, 58001 Havl��k�v Brod
Telefon: 737 171 559
e-mail: ondracek.vlastimil@seznam.cz
© 2008